MoniVeroni™

MoniVeroni™

Pokladňa

 • porcelánový svietnik
  Banská Bystrica- porcelánový svietnik
  1
  20,00 €

 • Betlehem
  1
  20,00 €


Subtotal
40,00 €

Doprava

Total
42,50 €

Billing Details

Payment Methods


 • Po odoslaní objednávky pošlite vašu platbu priamo na náš bankový účet. Na identifikáciu platby použite vaše číslo objednávky. Objednávka nebude odoslaná pokiaľ peniaze nedorazia na náš účet.

Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie vašej objednávky, zjednodušenie používania tejto webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.

Všeobecné obchodné podmienky moniveroni.sk

I. Základné informácie

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku cez objednávkový formulár, resp. v e-shope moniveroni.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto VOP sú vydané podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci: Mgr. Monika Rosenbergerová, Nová ulica 457/25, 054 01 Levoča. IČO 50444310, DIČ 1083268219. Tel. 00421 949 216 266, e-mail: office@moniveroni.sk. Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad pod č.740-32342.

Kontakt a adresa na vrátenie tovaru:

 • Mgr. Monika Rosenbergerová
 • Nová ulica 457/25
 • 054 01 Levoča

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších zmien, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ostatnými súvisiacimi predpismi.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Podnikateľ:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou kúpnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky.

Prijatie objednávky kupujúceho predávajúci bezodkladne oznámi kupujúcemu informatívnym emailom na zadanú emailovú adresu, na vznik zmluvy však táto informácia nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci – spotrebiteľ nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Predávajúci je oprávnený neprijať objednávku najmä v prípade, ak sa tovar alebo jeho časť už nevyrába, resp. nedodáva alebo ak tovar nemá v dostatočnom počte skladom alebo sa výrazne zmenila cena tovaru.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim na e-mailovú adresu zadanú pri objednávke. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto VOP.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky. Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti vrátane telefonického kontaktu).

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Dodanie predmetu kúpy

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru vyúčtovanú zálohovou faktúrou, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Kupujúci – fyzická osoba: oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci – právnická osoba: oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, meno kontaktnej osoby, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pravdivé osobné údaje a sám zodpovedá za ich prípadnú nepravdivosť.

Predávajúci pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy v rozsahu uvedenom vyššie. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od predávajúceho informácie ohľadne spracúvania jeho osobných údajov za podmienok stanovených zákonom.

Účelom spracúvania osobných údajov je ich využitie na plnenie kúpnej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté len zainteresovaným tretím stranám potrebným k uskutočneniu objednávky, t. j. doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

IV. Prevádzková doba

Objednávky sú vybavované cez internet priebežne počas dňa. Odosielanie tovaru je uskutočňované počas pracovných dní.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

O prípadných zmenách prevádzkovej doby budú zákazníci informovaní na moniveroni.sk.

V. Ceny tovaru

Všetky ceny sú zmluvné a konečné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, s výnimkou prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

VI. Zrušenie zmluvného vzťahu

1. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

Zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku alebo jej časť po jej prijatí (do jej potvrdenia), ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade, resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru a kupujúci so zmenou ceny tovaru nesúhlasil. Za storno objednávky sa považuje aj nepotvrdenie objednávky do 15 dní od jej prijatia. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet do 3 pracovných dní.

2. Odstúpenie od zmluvy – spotrebitelia

Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na neosobný spôsob doručenia tovaru, t.j. objednávku cez internetový obchod.

V súlade so zákonom má kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, musí kupujúci – spotrebiteľ dodržať nižšie uvedené podmienky:

 • kontaktovať predávajúceho písomne na office@moniveroni.sk so odstúpením od zmluvy zákonom stanoveným spôsobom, s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu
 • po potvrdení prijatia odstúpenia od zmluvy zo strany; predávajúceho, kupujúci musí tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy poslať na na to určenú adresu (sekcia Základné informácie) alebo ho odovzdať predávajúcemu na kontaktnej adrese predávajúceho, a to za nasledujúcich podmienok:
  • a) tovar nesmie javiť známky používania nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru,
  • b) tovar musí byť nepoškodený,
  • c) tovar musí byť kompletný,
  • d) tovar je zaslaný spolu s kópiou dokladu o kúpe;
 • tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), spolu s fotokópiu dokladu o jeho zakúpení, doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté).Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle kupujúcemu prevodom na uvedený účet. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, a iných nákladov a poplatkov.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedené číslo účtu v odstúpení od zmluvy, alebo inou formou po písomnej dohode oboch strán. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • c) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
 • e) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru má kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Vyššie popísaný postup odstúpenia od kúpnej zmluvy sa primerane vzťahuje aj na odstúpenie od zmluvy v iných prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Odstúpenie od zmluvy – podnikatelia

Kupujúci v právnom postavení podnikateľa je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.

VII. Platobné podmienky

Portál moniveroni.sk akceptuje platby prevodom na určený účet a do určeného dátumu, ktoré sú uvedené na zálohovej faktúre zaslanej predávajúcim kupujúcemu po potvrdení objednávky. Platba je vykonaná vopred, pred odoslaním tovaru kupujúcemu. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú a kúpna zmluva sa automaticky zrušuje.

Po úhrade zálohovej faktúry, bude kupujúcemu vystavená riadna faktúra a dodací doklad.

Riadna faktúra je vystavená v elektronickej podobe a zaslaná elektronickou poštou spolu s emailom potvrdzujúcim prijatie platby. Úhradou platby za tovar zákazník vyjadruje súhlas s riadnou faktúrou v elektronickej podobe. Ak má zákazník záujem o zaslanie riadnej faktúry v listinnej podobe, môže o túto požiadať pri zadávaní objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách vo výrobe. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena odlišná ako cena uvedená v potvrdenej objednávke, je kupujúci o tom informovaný pred zaslaním zálohovej faktúry a situácia sa ďalej rieši po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim. Ak k dohode o úprave ceny nedôjde, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci spotrebiteľ a predávajúci je v takom prípade vyúčtuje kúpnu cenu kupujúcemu – spotrebiteľovi podľa potvrdenej objednávky.

1. Spôsoby dodania

Objednaný tovar je doručovaný kuriérom Slovak Parcel Service (SPS) alebo službou Zásielkovňa.

Kuriér Slovak Parcel Service (SPS) je autorizovaným zástupcom doručovacej spoločnosti UPS, slúži na doručovanie zásielok na území SR. Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny a je oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky.

Cena prepravy:

 • do 100 € – 4.99€
 • nad 100 € – zadarmo
 • dobierka – príplatok 1€ k základnej cene prepravy

Služba Zásielkovňa slúži zákazníkom, ktorí preferujú osobný odber na výdajných miestach po celom Slovensku, resp. Poľsku a Českej republike. Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny a je oznámená kupujúcemu pred zaslaním objednávky.

Cena prepravy:

 • do 100 € – 2.50€
 • nad 100 € – zadarmo
 • dobierka – príplatok 1€ k základnej cene prepravy

Pri dodaní tovaru Slovak Parcel Service, resp. preberaní tovaru na odbernom mieste je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti doručovateľa. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky alebo e-mailom predávajúcemu a zdokumentovať ju, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Bez dokumentácie poškodenia nemusí byť predávajúcim reklamácia akceptovaná ako opodstatnená.

Cena prepravy je stanovená v prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky. Cena prepravy do zahraničia bude stanovená dohodou zmluvných strán.

Osobné prevzatie je možné po dohode s predávajúcim a vykonanej platbe vopred pred prevzatím. Kupujúci je povinný tovar pri osobnom odbere skontrolovať, pričom pri opomenutí tejto povinnosti následná reklamácia nemusí byť akceptovaná ako opodstatnená. Osobné prevzatie tovaru je bezodplatné.

2. Dodacia lehota

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Obvyklá dodacia lehota na tovar skladom je do 5 pracovných dní od zaplatenia zálohovej faktúry.

Ak expedícia nie je možná v tejto lehote, kupujúci je bezodkladne kontaktovaný predávajúcim a táto skutočnosť je mu oznámená. V prípade nedostatku počtu kusov na sklade je expedícia riešená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim, a je písomne potvrdená (e-mail, list). Predávajúci si vyhradzuje právo dodať len časť objednaného tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Ostatné podmienky

V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci, bezplatne a bez zbytočného odkladu, uviedol tovar do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar. V prípade, ak kúpna cena tovaru bola v plnej výške uhradená pred dodaním tovaru, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší kúpnu zmluvu tým, že tovar neprevezme. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu (ak nebola uhradená skôr), ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinností predávajúceho.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adrese office@moniveroni.sk , na tento bez zbytočného odkladu zaslať kópiu škodového protokolu, ktorý spíše s doručovateľom. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné a reklamačné podmienky

1. Zodpovednosť za vady

p>Záručné podmienky na tovar sa riadia nasledovným reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. V prípade kupujúceho – podnikateľa sa zodpovednostné vzťahy riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (kuriérska služba) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.

2. Reklamácia tovaru – spotrebitelia

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim – spotrebiteľom.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu office@moniveroni.sk.

Ak má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá ani za chyby spôsobené:

 • prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
 • vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho
 • živelnou pohromou

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia platného Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke moniveroni.sk v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.

Prípadné spory medzi MoniVeroni TM  a Kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou alebo súdnou cestou.

Mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov

Ak predávajúci na reklamáciu, resp. žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z.

Subjekty, ktoré môže spotrebiteľ osloviť:

Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť dostupné kontakty na moniveroni.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kupujúci sú oprávnení podávať predávajúcemu sťažnosti a podnety:

 • poštou na adresu predávajúceho uvedenú v Základných informáciách v týchto VOP,
 • e-mailom na adresu: office@moniveroni.sk.

Každé podanie musí byť dostatočne určité, aby z neho vyplývali najmä identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko, bydlisko/sídlo, e-mailový alebo telefonický kontakt) a stručný a výstižný popis skutočností, ktoré sú predmetom sťažnosti alebo podnetu, vrátane informácií potrebných na ich prešetrenie.

Predávajúci sa snaží vybavovať sťažnosti a podnety kupujúcich priebežne v čo možno najkratšom čase, s prihliadnutím k okolnostiam spojeným s ich prešetrovaním. Sťažnosti sa spravidla vybavujú do 60 dní od doručenia úplnej sťažnosti a v zložitých prípadoch do štyroch mesiacov od doručenia úplnej sťažnosti. O vybavení sťažnosti alebo podnetu predávajúci informuje kupujúceho spôsobom, ktorý je s ohľadom na vybavenie veci vhodný a účelný.

Podania, ktoré nespĺňajú kritéria sťažnosti alebo podnetu a neobsahujú požadované náležitosti pre ich prešetrenie, prípadne kupujúci neposkytne v požadovanom rozsahu a stanovenej lehote súčinnosť, nepodliehajú režimu vybavovania podľa tohto postupu. Za oprávnené podania sa považujú len tie prípady, v ktorých sa kupujúci domáha ochrany práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky, vrátane porušovania zmluvných podmienok, prípadne právnych predpisov, resp. prejavuje nespokojnosť s činnosťou eventuálne nečinnosťou predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 06.03.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.